Oznamování (Whistleblowing)

Oznamování (Whistleblowing)

Informace o ochraně oznamovatelů - whistleblowing

Na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) vzniká společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o., IČO: 258 75 701, se sídlem Dětmarovická 403/4, Staré Město, 733 01 Karviná (dále jen „Shimano“) povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice EU je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, EOS (externího oznamovacího systému) nebo uveřejněním, příp. přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci, orgánu správního trestání). 

Porušením, dle čl. 5 odst. 1 Směrnice EU, se rozumí jednání nebo opomenutí, které je protiprávní, týká se aktů Unie a spadá do oblastí věcné působnosti (viz níže) nebo maří předmět či účel pravidel stanovených v aktech Unie a oblastech spadajících do věcné působnosti (viz níže). 

Oznamování je v určitých ohledech omezeno, pokud by zasahovalo do podstatných bezpečnostních zájmů ČR nebo některých typů smluvních a zákonných povinností, zejm. povinností mlčenlivosti právnických a lékařských profesí. 

Ochrana oznamovatelů se uplatňuje tehdy, pokud oznamující osoby:

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Odvetným opatřením se, dle čl. 5 odst. 11 Směrnice EU, rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané VOS, EOS nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může působit neoprávněnou újmu“.

Oblasti, ke kterým lze oznámení podat:

Obsahem oznámení je:


Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a externího oznamovacího systému. 

Vnitřní oznamovací systém Shimano

Způsoby podání oznámení:

Písemně:

zasláním poštou na adresu: Shimano Czech Republic, s.r.o., Dětmarovická 403/4, Staré Město, 733 01 Karviná.

Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „pouze k rukám příslušné osoby pro výkon činnosti - whistleblowing – NEOTVÍRAT“.  

Pro učinění oznámení lze využít připojený formulář.

Elektronicky: na e-mailové adrese oznameni@scrs.shimano.com.sg

Telefonicky na čísle: +420 800 997 788Osobně po předchozí domluvě

Místo pro osobní podání: Shimano Czech Republic, s.r.o. – kancelář HR oddělení

Lhůty pro vyřízení oznámení:

Oznámení lze učinit i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na podavatele nebude ze strany příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice EU, např. informovat podavatele o přijetí oznámení nebo informovat o výsledku šetření.

Podání, které není uskutečněno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit nikomu totožnost podavatele. Veškeré informace o učiněných podání vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředává. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě následného trestního řízení.

Shimano zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny na základě plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti najdete ZDE: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Přidejte se k nám

Vyrábíme komponenty na jízdní kola a rybářské vybavení. V Česku je to 7rychlostní náboj s vnitřním řazením – tzn. malou převodovku, díky které na kole měníme rychlost.

Původem jsme z Japonska, ale najdete nás ve 28 zemích světa. Proto u nás nespolupracujete pouze s kolegy v Karviné nebo Ostravě, ale také s kolegy v Japonsku, Polsku, Holandsku nebo Singapuru. Spolu s nimi vytváříte kola, která někomu udělají radost. Někomu ulehčí cestu do práce nebo do školy, někomu pomohou vyhrát světový závod. A to i díky vám.


Přidejte se do týmu Shimano.VYBRAT SI PRÁCI